top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafıKIVILCIM CAYLI

Eucomed Nedir?Medikal endüstrisinde ilgilileri dışında pek bilinmeyen, bilenlerin de fonksiyonlarıyla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadığı bir oluşumu tanıtacağım bu yazıda: Eucomed. Kimsenin pek aşina olmadığı bu kuruluş niye bu kadar önemlidir?


Bugün, ülkemizde yüzlerce global sağlık şirketi, direkt ya da distribütörleri aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Önemli bir bölümü, kendi tüzel kişiliğiyle aracısız olarak sektöre hizmet veriyor. Eucomed, işte bu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki çalışma prensiplerini belirleyen, özellikle o ülkenin yasalarına uyum ve iş etiği konusunda genel çerçevelerini çizen kuruluştur. Yani, Türkiye Medikal Endüstrisi’nde yer alan yurtdışı kökenli şirketler, Türk yasaları ve iş etiği doğrultusunda hareket ederken Eucomed ilkelerini temel alırlar.


Eucomed, kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernek (kurum) olarak, Belçika yasaları çerçevesinde, 27 Haziran 1921’de kurulmuştur. Kendisini “hasta yararı adına yenilikçi, yüksek kalitede sağlık teknolojisini teşvik etmek” misyonuyla tanımlar. Ayrıca, Avrupa kökenli medikal cihaz ve medikal malzeme üreticileri ile distribütörlerinin çıkarlarının temsil edilmesi misyonunun da altını çizer. Burada akla gelebilecek bir sorunun yanıtı olarak, Avrupa kökenli olmayan diğer şirketler de, Avrupa’da konuşlu temsilci şirketleri ya da Avrupa ülkelerinde kurulmuş kendi organizasyonları nedeniyle, dolaylı olarak da olsa, Eucomed ilkelerine taraftırlar.


Kurum tüzüğüne göre amaçları şu şekilde sıralanır:


 1. Üyelerinin ortak çıkarlarını Avrupa ve uluslar arası platformda gözetmek,

 2. Hasta ve hekim yararına olacak şekilde sağlık endüstrisi standartlarını desteklemek ve korumak,

 3. Endüstrinin faaliyet alanlarıyla ilgili tüm yasa ve düzenlemeleri derlemek, analiz etmek; bu bilgileri üyeleri ve ilgili uluslar arası organizasyonlarla paylaşmak,

 4. Yeni gelişmeleri ve ihtiyaçları önceden kestirerek inisiyatif almak,

 5. Bilimsel birikim ve tecrübeyi yaymak ve teşvik etmek,

 6. Avrupa Medikal Endüstrisi’nin sosyal, ekonomik ve bilimsel iletişimini en iyi şekilde gerçekleştirmek amacıyla kamu kuruluşlarıyla, Avrupa Birliği kurumlarıyla ve diğer ilgili oluşumlarla şeffaf ve güvenilir ilişkileri teşvik etmek,

 7. Kendi ulusal düzeydeki endüstrilerinde farkındalık yaratabilmeleri ve kredibilite kazanabilmeleri için, üye olan ulusal ölçekli derneklerin potansiyellerini güçlendirmek ve geliştirmek,

 8. Tüm üyelerinin bakışını yansıtmak ve çıkarlarını gözetmek için çabalayarak, Eucomed üyelerini genel olarak, tüm alanlarda temsil etmek:

a. Avrupa’nın çeşitli düzenleyici kurumları nezdinde,

b. Dünyanın diğer bölgelerindeki kamu ya da özel düzenleyici kurumları nezdinde,

c. Diğer tüm ticari sağlık kuruluşları nezdinde (varsa, ilgili ülkenin üye derneği ile görüş alış verişinden sonra),

d. Sağlık alanındaki her türlü bölgesel, ulusal, Avrupa ölçeğinde ya da uluslar arası sağlık profesyoneli, hasta ya da tüketici grupları nezdinde (varsa, ilgili ülkenin üye derneği ile görüş alış verişinden sonra),


9. Avrupa ve dünyada ticari ayrımcılıkla mücadele etmek,

10.Avrupa ve dünya medikal endüstrisi için elverişli bir çalışma ortamı için çaba göstermek,

11.Ortak ilgi alanlarındaki genel konularda diğer kurum ve organizasyonlarla beraber çalışmak,

12.Avrupa ölçeğinde medikal endüstrisinin ticari temsilinde birlik sağlamak için diğer kurum ve organizasyonlarla işbirliğinde bulunmak.


Eucomed, yukarıda belirtilen amaçları kapsamında şu faaliyetleri gerçekleştirmektedir:


 1. Üyelerinin kendilerini ilgilendiren konularda aksiyon alabilmeleri için sektörel gruplar, çalışma grupları ve benzerlerini oluşturmak,

 2. Üyeleri için bilimsel temelli raporlar ve çalışmalar hazırlamak,

 3. İlgili alanlarda önde gelen akademisyenlerle işbirliği kurmak,

 4. Eucomed amaçlarıyla dolaylı ya da dolaysız olarak ilgili tüm diğer aktiviteleri gerçekleştirmek,

 5. Yapıcı halkla ilişkiler kapsamında, sektörün toplum ve hastalar için ürettiği değeri optimize edebilmesi için gerekli olan, medikal teknolojide devamlı yenilikçiliği destekleyecek pozitif bir ortamı sağlayacak şekilde AB kurum ve düzenleyici yapılarıyla beraber çalışmak,

 6. Medyayla işbirliği ve diğer iletişim araçları yoluyla paydaşlarla (tüm ilgili kurumlar, şirketler, hastalar, sağlık profesyonelleri vb.) diyaloğu geliştirmek,

 7. Bütçeleme ve geri ödeme ile ilgili olan tüm paydaşlara detaylı veri ulaştırmak yoluyla medikal endüstrisinin kattığı değeri ortaya koyacak sektörel bakışı sağlamak için sağlık ekonomisiyle ilgili aktiviteler,

 8. Endüstrinin değer ve ilkelerini güçlendirmek,

 9. Uluslar arası platformda Avrupa medikal endüstrisini temsil etmek, ilgili aktiviteleri gerçekleştirmek.


Aslında sadece endüstriye hitap eden mesleki bir dernek gibi görünmekle beraber, Eucomed amaç ve ilgili faaliyetleri arasından ikisi, Türk Medikal Endüstrisi yanı sıra tüm diğer sağlık profesyonelleri açısından büyük önem taşır:


1. Etik çalışma prensiplerini çok net bir biçimde ortaya koyar. Herhangi bir alanda çalışan herkes için geçerli olmasını dilediğimiz etik kurallar bütünü, bir çok sektörün aksine, medikal endüstrisi için yazılı olarak derlenmiş, bir çeşit anayasa gibi endüstride faaliyet gösteren tüm şirketler için “olmazsa olmaz” hale getirilmiştir. Bu prensipler doğrultusunda, endüstri içerisinde sayabileceğimiz tüm paydaşlar (medikal şirket çalışanları, doktorlar, diğer idari personel ve kurumlar vb) arasında kurulması gereken profesyonel ilişkiler net olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ilişkileri, etik kurallar ve mevcut yasalara uygun şekilde kurulur, yazılı halde kayıt altına alınır, ve şirketlerin iç denetim personeli tarafından ciddi bir biçimde denetlenir. Şüphe ve şaibeye kesinlikle yer olmaz.


2. Rekabet yasaları ve diğer ilgili yasalara uyum zorunluluğunu çok net bir biçimde ortaya koyar. Medikal endüstrisinde faaliyet gösteren tüm global şirketler, gerek kuruldukları, gerekse faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki tüm ilgili yasalara uymakla zorunlu tutulurlar. Tam şeffaflık, rekabet yasalarına tam uyum ve hesap verebilme, temel ilkelerdir. Türk Medikal Endüstrisi içerisinde dolaylı ya da dolaysız olarak yer alan tüm global şirketler, Türk yasalarına uygun faaliyet gösterip göstermedikleri konusunda sürekli olarak iç denetim altındadırlar. Sonuçlar ve faaliyetlerin yanı sıra iş süreçleri de bu kontrole tabidirler. Hiçbir durum, istisnai olarak kabul edilmez ve tolerans gösterilmez.


Görüleceği üzere, sektörün yine kendi içerisinden çıkardığı bir kurum, hasta ve hekimler yararına olacak şekilde sektörün endüstriyel, yasal ve etik çalışma ilkelerini belirlemekte, uygulanmalarını da hassas bir şekilde denetlemektedir. AB’ne ve muktesebatına uyum sürecini yaşamakta olan ülkemizde buna benzer kurumların önemi ve bu kurumlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olma zorunluluğu her geçen gün daha fazla artmaktadır.


Kıvılcım Çaylı

(Medikal Teknik Dergisi 2010 Kasım sayısında yayımlanmıştır.)

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page